• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

40144 hồ sơ

Đã xử lý

38799 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

4298

Hồ sơ đã xử lý

3984

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3699

Hồ sơ đã xử lý

3696

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3997

Hồ sơ đã xử lý

3608

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2950

Hồ sơ đã xử lý

2720

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

3216

Hồ sơ đã xử lý

2874

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2499

Hồ sơ đã xử lý

2441

99.8 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nghi Xuân 359 5231 4352 3 99.93% 225 0 584 426
UBND Thị trấn Tiên Điền 0 2024 2023 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Thị trấn Xuân An 0 1930 1922 0 100.00% 7 0 0 1
UBND Xã Cổ Đạm 35 3490 3522 0 100.00% 2 0 0 1
UBND Xã Cương Gián 15 2307 2316 0 100.00% 6 0 0 0
UBND Xã Đan Trường 17 4704 4719 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Xuân Giang 0 2071 2068 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Xuân Hải 0 1313 1303 0 100.00% 5 0 0 5
UBND Xã Xuân Hội 3 2279 2275 0 100.00% 7 0 0 0
UBND Xã Xuân Hồng 4 1721 1724 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Xuân Lam 0 1077 1071 0 100.00% 5 0 0 1
UBND Xã Xuân Liên 0 2462 2458 0 100.00% 4 0 0 0
UBND Xã Xuân Lĩnh 0 1625 1625 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Mỹ 3 1944 1943 0 100.00% 4 0 0 0
UBND Xã Xuân Phổ 1 682 682 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Xuân Thành 0 1879 1858 0 100.00% 21 0 0 0
UBND Xã Xuân Viên 12 2367 2340 4 99.83% 35 0 0 0
UBND Xã Xuân Yên 1 1038 1007 0 100.00% 32 0 0 0
-- Tổng -- 450 40144 39208 7 99.98% 360 0 584 435
Top