• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Đã tiếp nhận

0 hồ sơ

Đã xử lý

0 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1886

Hồ sơ đã xử lý

1869

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

53

Hồ sơ đã xử lý

179

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

11

Hồ sơ đã xử lý

71

98.6 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1

Hồ sơ đã xử lý

4

100.0 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nghi Xuân 290 0 0 0 -- 1 0 289 0
UBND Thị trấn Tiên Điền 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị trấn Xuân An 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Cổ Đạm 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Cương Gián 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Đan Trường 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Giang 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Hải 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Hội 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Hồng 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Lam 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Liên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Lĩnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Mỹ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Phổ 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Thành 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Viên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
-- Tổng -- 290 0 0 0 -- 1 0 289 0
Top