• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

21390 hồ sơ

Đã xử lý

20866 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2364

Hồ sơ đã xử lý

2193

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2316

Hồ sơ đã xử lý

2373

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2685

Hồ sơ đã xử lý

2585

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2516

Hồ sơ đã xử lý

2426

99.9 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2325

Hồ sơ đã xử lý

2173

99.7 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1685

Hồ sơ đã xử lý

1607

99.9 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nghi Xuân 696 3960 3785 11 99.71% 112 0 384 364
UBND Thị trấn Tiên Điền 0 1075 1075 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Thị trấn Xuân An 1 1159 1145 0 100.00% 10 0 0 5
UBND Xã Cổ Đạm 0 708 705 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Cương Gián 0 1288 1285 0 100.00% 2 1 0 0
UBND Xã Đan Trường 2 1972 1972 0 100.00% 1 1 0 0
UBND Xã Xuân Giang 0 1094 1093 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Xuân Hải 4 785 778 0 100.00% 8 0 0 3
UBND Xã Xuân Hội 0 1144 1141 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Xuân Hồng 0 682 682 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Lam 0 631 629 0 100.00% 0 0 0 2
UBND Xã Xuân Liên 3 1665 1665 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Xuân Lĩnh 0 996 996 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Mỹ 2 826 816 0 100.00% 12 0 0 0
UBND Xã Xuân Phổ 3 496 496 0 100.00% 0 1 0 2
UBND Xã Xuân Thành 15 850 839 0 100.00% 26 0 0 0
UBND Xã Xuân Viên 3 1115 1116 0 100.00% 0 2 0 0
UBND Xã Xuân Yên 1 944 933 0 100.00% 4 0 0 8
-- Tổng -- 730 21390 21151 11 99.95% 185 5 384 384
Top